pic

team

IBRAHIM RANA

Senior Dev

ZAHIDUR RAHMAN

Senior Dev

M G RABBI

Senior Dev

SHADHIN OYIO

Senior Dev

RATUL KHAN

Frontend Dev

MD RAHMAN

Senior Web Designer

HASIB SUMON

web designer